Har du hørt om Aldersvennlig Norge?

Aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Leve hele livet inngår igjen i regjeringens strategi, Flere år – flere muligheter.

Det synes vi i Helland Home er utrolig flott. Det er ingen hemmelighet at vi blir flere eldre og en god eldrepolitikk handler ikke bare om hva som skjer når vi skal ut av hjemmet og over i omsorgsbolig. Dette programmet skal bidra til at tiden før vi kommer dit blir meningsfull for hver enkelt, men også for samfunnet.

Den nye generasjonen eldre har høyere utdanning, bedre helse, bedre bolig og bedre økonomi skriver aldersvennlig.no. Derfor er det viktig å endre måten vi involverer og mobiliserer, slik at eldre faktisk blir sett på som ressursterke – for det er eldre virkelig.

Så hvilke konkrete tiltak er det Aldersvennlig Norge planlegger?

1.
 De vil fokusere på å informere om tilrettelegging av egen bolig, det å ivareta venner og nettverk – og ikke minst opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv.

2. 
De vil involvere kommunene i arbeidet med å planlegge og utforme nærmiljø og lokalsamfunn. Metoden Seniortråkk, som er testet ut i tre ulike kommuner, har vist hvordan eldrerådene selv kan delta aktivt i kartlegging og planlegging av et trygt og aldersvennlig nærmiljø.

3. Norge vil slutte seg til WHO sitt globale nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn. Det skal etableres et eget nasjonalt nettverk i et samarbeid mellom regjeringen, KS, rådet for et aldersvennlig Norge og et partnerskap med organisasjonsliv, forskning og næringsliv som skal støtte og koordinere det lokale arbeidet.

4. 
Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn skal også realiseres på nasjonalt nivå gjennom planprosesser i alle bransjer og sektorer. Det nasjonale nettverket inviterer derfor til en partnerskapsordning for institusjoner, organisasjonsliv, utdanning, forskning og næringsliv med sikte på å skape mer aldersvennlige institusjoner og bedrifter.

5.
 Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og uformelt frivillig arbeid er i en undersøkelse anslått til vel 45 000 årsverk, eller litt over 25 milliarder kroner for 2016. Potensialet for ytterligere bidrag fra pensjonister er stort. Det forutsetter mer målrettet rekruttering, organisering og tilrettelegging gjennom ulike organisasjonsformer i offentlig og privat regi.

Vi gleder oss til å følge med på fortsettelsen og til et mer aldersvennlig Norge.


Kilde: aldersvennlignorge.no